Panadol Baby čípky

zobrazeno 2432×

Vloženo: 3. 9. 2014 10.48

Výrobce:
GlaxoSmithKline
Doporučená maloobchodní cena:
54 Kč
Web:
http://bolesti-hlavy.heureka.cz/panadol-baby-cipky-10x125-mg/
Hodnoceno:
25×
Celkové hodnocení:

Přípravek Panadol Baby čípky je určen ke snížení horečky provázející chřipku a nachlazení, stejně jako infekční onemocnění dětského věku (např. plané neštovice, černý kašel, spalničky a příušnice) a očkování. Panadol Baby čípky paracetamolum čípky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Panadol Baby čípky a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Baby čípky používat 3. Jak se přípravek Panadol Baby čípky používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Panadol Baby čípky uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK PANADOL BABY ČÍPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Panadol Baby čípky obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky (antipyretikum).

Přípravek Panadol Baby čípky je určen ke snížení horečky provázející chřipku a nachlazení, stejně jako infekční onemocnění dětského věku (např. plané neštovice, černý kašel, spalničky a příušnice) a očkování.

Přípravek Panadol Baby čípky je též vhodný k tlumení bolesti provázející prořezávání zubů, bolesti zubů, bolesti v krku při chřipce a nachlazení a bolesti hlavy.

Přípravek je určen pro děti s tělesnou hmotností nad 9 kg.

Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PANADOL BABY ČÍPKY POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Panadol Baby čípky:  jestliže je Vaše dítě alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);  při těžkém onemocnění jater (včetně akutní žloutenky); 2/5  při krvácení z konečníku;  při zánětu tlustého střeva (proktokolitida).

Panadol Baby se nesmí podávat současně s jinými léky, které poškozují činnost jater.

Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek určen pro děti s tělesnou hmotností do 9 kg.

Upozornění a opatření:

Podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater, ledvin, nedostatkem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy nebo s hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), musíte se o vhodnosti užívání přípravku předem poradit s lékařem.

Vysoká horečka, silná nebo trvající bolest v krku, kašel, bolest hlavy, nevolnost nebo zvracení s bolestmi břicha mohou být příznakem vážnějšího onemocnění, proto vyhledejte neprodleně lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Baby čípky:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat (na lékařský předpis i bez něj) a poraďte se o vhodnosti současného podávání tohoto přípravku.

Podáváte-li dítěti tento přípravek, oznamte to lékaři při předpisu jiných léků.

Nepodávejte dítěti přípravek Panadol Baby čípky spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol.

Před podáním přípravku Panadol Baby čípky dítěti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  jestliže užívá léky ke snížení krevní srážlivosti (např. warfarin);  jestliže užívá léky proti nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid, domperidon) nebo ke snížení hladiny tuků v krvi (cholestyramin);  jestliže užívá léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti a horečce ze skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých přípravků (nesteroidních antirevmatik);  jestliže užívá některá antibiotika (rifampicin, chloramfenikol);  jestliže užívá některé léky k léčbě dny (probenecid);  jestliže užívá některé léky k léčbě epilepsie (fenobarbital, lamotrigin);  užívá-li zidovudin (k léčbě infekce HIV);  užívá-li isoniazid (k léčbě tuberkulózy).

Přípravek Panadol Baby čípky s jídlem, pitím a alkoholem:

Panadol Baby čípky je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý, nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Přípravek je určen pro děti.

Z bezpečnostních důvodů však uvádíme i informace týkající se těhotenství a kojení:

Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek je určen pro děti.

Pokud by však přípravek užíval dospělý, uvádíme následující informaci:

Přípravek Panadol Baby čípky nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 3/5 3. JAK SE PŘÍPRAVEK PANADOL BABY ČÍPKY POUŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak, podává se dětem s tělesnou hmotností 9 – 14 kg 1 čípek až 4 krát denně v časových odstupech 6 hodin. Dětem s tělesnou hmotností 15 – 20 kg se podávají 2 čípky až 4 krát denně v časových odstupech 6 hodin.

Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny.

Nepodávají se více než 4 dávky během 24 hodin.

Vzhledem k obsahu léčivé látky se přípravek nemá podávat dětem s tělesnou hmotností do 9 kg.

U dětí se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař.

Čípek vyjměte z obalu a jemně zaveďte do konečníku. Po zavedení čípku stiskněte na 1 – 2 minuty hýždě rukou k sobě a ujistěte se, že čípek zůstal v konečníku.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Obsahuje paracetamol, nepodávejte s jinými léky obsahujícími paracetamol.

Nedochází-li ke zmírnění příznaků do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek déle než 3 dny. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Panadol Baby čípky, než jste měl(a):

Z důvodu možného rizika selhání jater vyhledejte ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití čípků ihned lékaře, a to i když nelze pozorovat žádné příznaky.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Panadol Baby čípky:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Panadol Baby čípky je při dodržování doporučeného dávkování dobře snášen.

Vzácně (u 1 až 10 osob z 10 000) se může vyskytnout kožní vyrážka.

Velmi vzácně (u méně než 1 osoby z 10 000) se může objevit zúžení průdušek, poruchy funkce jater nebo ledvin a poruchy krvetvorby. Velmi vzácně byly hlášeny také případy závažných kožních reakcí.

Přestaňte dítěti podávat tento přípravek a ihned kontaktujte lékaře, pokud:  se u dítěte objeví alergické reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená dýchacími obtížemi nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje;  se u dítěte objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech; 4/5  se u dítěte již dříve objevily dechové obtíže v souvislosti s podáním kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků proti bolesti ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků, a pokud se u něj podobná reakce objevila znovu v souvislosti s podáním přípravku Panadol Baby čípky;  u dítěte dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin nebo krvácení.

Tyto reakce jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK PANADOL BABY ČÍPKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Panadol Baby čípky obsahuje:  léčivou látkou je paracetamolum 125 mg v jednom čípku;  pomocnou látkou je ztužený tuk.

Jak přípravek Panadol Baby čípky vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek Panadol Baby čípky jsou bílé až téměř bílé čípky torpédovitého tvaru, které jsou baleny v krabičce v bílých neprůhledných PVC/PE stripech.

Velikost balení: 10 čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika email: cz.info@gsk.com

Výrobce:

Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle

Hérouville-Saint-Clair, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.3.2016

Produkt není dostupný na uvedené www adrese? Nechte nás to spravit.

Dílčí hodnocení: (průměr ze 25 hodnocení)

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Pro přidání vlastního hodnocení se musíte přihlásit nebo zaregistrovat

Parametry:

Na lékařský předpis
ne
Volně prodejné
ano
Pevné složení (tablety, pastilky, pilulky, bonbóny)
ano
Tekuté složení (roztok, suspense, sirup, kapky, spray)
ne
Mast
ne
Gel
ne
Obsahuje cukr
ne
100% přírodní výrobek
ne

Objevili jste chybu ve vlastnostech nebo parametrech? Upozorněte nás na ni.

Nenašli jste produkt, který jste hledali? Přidejte ho

Hodnocení (25)

nancy, 14. 4. 2021, 21.39

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

evinaevina, 21. 2. 2021, 18.39

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

Ladka Tom Berenreiterovi, 7. 10. 2020, 19.26

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

ppss, 2. 11. 2019, 13.09

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

Cherrynka, 15. 7. 2018, 20.10

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

vždy mám doma

Klady:

 • aplikace

Zápory:

 • nic
Lenka245

Lenka245, 12. 3. 2018, 20.46

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Účinná první pomoc při teplotách, pro děti ideální.

Klady:

 • čípky

Zápory:

 • žádné
annicka

annicka, 30. 12. 2016, 23.58

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

pro miminka jsou cipky pohodlna a rychla pomoc pri teplote

Klady:

 • pomaha pri teplote

Zápory:

 • -

Minnie, 3. 5. 2016, 10.29

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Čípky nemám ráda a nepoužívám je. Do dcery je cpali v nemocnici když jsme tam byly s horečkami, a k ničemu protože ho vždycky vykakala a ještě vždy po aplikaci měla průjem.

Klady:

 • Nic

Zápory:

 • Dcera z nich měla průjem

Verisek29, 14. 10. 2015, 11.54

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

EliškaVr, 3. 8. 2015, 22.32

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Pokud dítě nesnáší suspense, jako právě to naše, je to velice dobrá varianta, která krásně zabírá. Používáme při prořezávání zoubků a teplotách.

Klady:

 • rychle zabírají

Zápory:

 • pokud je dítě větší, těžší aplikace

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů