Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Zaplacením objednávky on-line Videoprůvodce souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb on-line Videoprůvodce serveru ProMaminky.cz je společnost ProMaminky.cz s. r.o, s místem podnikání Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3, IČO: 24153656, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“)
1.2. „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line Videoprůvodce Poskytovateli.  

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k videím uloženým na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line Videoprůvodce“).
2.2. Ochutnávkové video slouží jako úvod k on-line videoprůvodci a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si toto ochutnávkové video pro svoji osobní potřebu zdarma.
2.3. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, je uvedeno na webových stránkách Poskytovatele. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on-line Videoprůvodce získává Uživatel právo na přístup k objednanému online videu / videím Poskytovatele, za účelem přípravy na těhotenství, porod a mateřství, případně za účelem darování Videoprůvodce.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line Videoprůvodce stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem) na bankovní účet prodávajícího vedený u ČSOB banky – č.ú.: 265918167/0300.
4.2. Uživatel má po zaplacení právo využívat služby objednaného on-line Videoprůvodce.
4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením platby, zdali mu přehrávání videoprůvodce  funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupné úvodní ochutnávkové video na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on-line Videoprůvodce Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotná videa on-line Videoprůvodce. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 6 – Ochrana autorských práv.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line Videoprůvodci do 3 pracovních dnů po obdržení celé platby od Uživatele na svůj účet. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel zahájí poskytování služeb dle těchto podmínek v souladu s předchozí větou, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, a Uživatel proto nebude mít právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.

5.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line Videoprůvodci za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 6 těchto podmínek.

5.3. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou nebo kliknutím na odhlášení z odběru.

5.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.  

6. Ochrana autorských práv

6.1. On-line Videoprůvodce je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoliv jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
6.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line Videprůvodce na svůj pevný disk či jiné offline či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line Videoprůvodce. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.
6.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat t
řetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.
6.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line Videoprůvodce. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce online Videoprůvodce, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

7.2. Jsou-li, nebo budou-li, jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

7.3 Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line Videoprůvodce Poskytovatele jsou určeny výhradně k přípravě na těhotenství, porod a mateřství a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Příprava na těhotenství, porod a mateřství je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

7.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

7.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

7.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 2. 2017. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit.

 

V Praze, 1. 2. 2017

Naši partneři

© 2013 - 2018 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. v pořádku více informací