Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Zaplacením objednávky souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb eshopu na serveru ProMaminky.cz je společnost ProMaminky.cz s. r.o, s místem podnikání Martinská 418/4, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24153656, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“)
1.2. „Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Poskytovateli.  

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k videím uloženým na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line Videoprůvodce“) a prodej zboží z kategorie Eshop.
2.2. Ochutnávkové video slouží jako úvod k on-line videoprůvodci a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si toto ochutnávkové video pro svoji osobní potřebu zdarma.
2.3. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, je uvedeno na webových stránkách Poskytovatele. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on-line Videoprůvodce získává Uživatel právo na přístup k objednanému online videu / videím Poskytovatele, za účelem přípravy na těhotenství, porod a mateřství, případně za účelem darování Videoprůvodce.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem) na bankovní účet prodávajícího vedený u ČSOB banky – č.ú.: 265918167/0300, či jinými nabízenými způsoby platby.
4.2. Uživatel má po zaplacení právo využívat služby objednaného on-line Videoprůvodce.
4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením platby, zdali mu přehrávání videoprůvodce  funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupné úvodní ochutnávkové video na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on-line Videoprůvodce Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotná videa on-line Videoprůvodce. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 6 – Ochrana autorských práv.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel má povinnost odeslat objednané zboží v zákonem stanovené lhůtě Uživateli. V případě koupě Videoprůvodce má Poskytovatel povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line Videoprůvodci do 5 pracovních dnů po obdržení celé platby od Uživatele na svůj účet. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel zahájí poskytování služeb dle těchto podmínek v souladu s předchozí větou, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, a Uživatel proto nebude mít právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.

5.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line Videoprůvodci za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 6 těchto podmínek.

5.3. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou nebo kliknutím na odhlášení z odběru.

5.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.  

6. Ochrana autorských práv

6.1. On-line Videoprůvodce je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoliv jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
6.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line Videprůvodce na svůj pevný disk či jiné offline či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line Videoprůvodce. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.
6.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat t
řetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-lineVideoprůvodce umístěna.
6.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line Videoprůvodce. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce zboží z eshopu a online Videoprůvodce, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

7.2. Jsou-li, nebo budou-li, jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

7.3 Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line Videoprůvodce Poskytovatele jsou určeny výhradně k přípravě na těhotenství, porod a mateřství a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Příprava na těhotenství, porod a mateřství je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

7.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

7.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

7.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 2. 2017. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit.

 

V Praze, 1. 2. 2017

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů