Pravidla užívání webu

Tato pravidla upravují podmínky pro přístup a užití webových stránek společnosti ProMaminky.cz s.r.o., IČ 24153656, se sídlem Ondříčkova 2166/14, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183582 www.promaminky.cz

I.   Preambule – obecná a úvodní ustanovení

1.1.  www.promaminky.cz je webový server zaměřený na potřeby budoucích a stávajících maminek.

1.2.   Pro účely těchto pravidel se dále rozumí:

 • Provozovatelem společnost ProMaminky.cz s.r.o., IČ 24153656, se sídlem Ondříčkova 2166/14, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183582;
 • Pravidly webu tato pravidla;
 • Webovými stránkami internetové stránky www.promaminky.cz;
 • Uživatelem osoba, která používá webové stránky www.promaminky.cz prostřednictvím Uživatelského účtu;
 • Kupujícím Uživatel, který má zájem odpovědět na inzerát prodávajícího s nabídkou zboží, a uzavřít s ním kupní smlouvu o koupi nabízeného zboží;
 • Prodávajícím Uživatel, který se registroval na Webové stránky  a který prostřednictvím portálu aktivně nabízí zboží k prodeji ostatním Uživatelům;
 • Zboží – hmotná, penězi ocenitelná věc nebo služba, nabízené Prodávajícími na Webových stránkách, pokud není v rozporu s těmito podmínkami nebo s právními předpisy;
 • Uživatelským účtem účet registrovaného Uživatele na Webových stránkách.

1.3.   Pravidla webu definují práva a povinnosti Uživatelů využívajících Webové stránky, jejich funkce a aplikace.

1.4.   Uživatel přihlášením na Webové stránky prostřednictvím Uživatelského účtu nebo prostřednictvím dostupných sociálních sítí stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Pravidel webu a zavazuje se jimi řídit.

1.5.      Prodávajícím mohou být:

1.5.1.  fyzické osoby nepodnikající, které nabízejí své osobní movité věci, přičemž tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti;

1.5.2.  komerční prodejci – podnikající fyzické nebo právnické osoby, nabízející zboží v rámci své podnikatelské činnosti a vlastnící k prodeji patřičné oprávnění (většinou živnostenské oprávnění).

II.   Způsob a podmínky používání webu

2.1.   Uživatel se zavazuje užívat Webové stránky v souladu s těmito pravidly.

2.2.   Na Webových stránkách je možné vkládat příspěvky k různým tematickým okruhům. Uživatel se zavazuje, že bude dle svého nejlepšího vědomí a svědomí vkládat své příspěvky tak, aby jejich obsah věcně odpovídal danému okruhu tématu. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvky Uživatelů přesouvat tak, aby jejich obsah odpovídal okruhu tématu. 

2.3.   Webové stránky obsahují níže uvedené základní funkce:

 • Věrnostní program – Provozovatel udílí Uživatelům body dle jejich činnosti a aktivity na Webu, za které si budou Uživatelé pořizovat odměny, účastnit se soutěží apod. Body věrnostního programu jsou označeny jako Pampelišky;
 • Články – do této sekce vkládají Uživatelé, spolupracující maminky a partneři webu své příspěvky k jednotlivým tematickým okruhům. Ostatní Uživatelé mají možnost články komentovat a přispívat v diskuzích pod články vlastními zkušenostmi;
 • Hodnocení – Uživatelé mohou hodnotit jednotlivé produkty vztahující se ke každodennímu životu rodičů a vkládat nové služby a jejich parametry a hodnotit služby na základě vlastní zkušenosti;
 • Akce s dětmi – Uživatelé mohou vkládat tipy na jednotlivé akce s dětmi dle regionu, věku a zájmů dětí apod. Provozovatel si s ohledem na vhodnost akce vyhrazuje právo před zveřejněním akce tuto akci odsouhlasit, případně před odsouhlasením vznést na daného Uživatele upřesňující dotaz ohledně akce. Provozovatel je oprávněn akci dle svého uvážení nezveřejnit;
 • Užitečné – zde je možné dohledat odkazy na stránky se souvisejícím obsahem a slovník pojmů a odborných tematických výrazů;
 • Recepty – do kategorií této sekce je možné vkládat recepty, fotografie vyhotovených pokrmů, potřebné ingredience a postupy přípravy. Uživatelé mohou recepty hodnotit, komentovat;
 • Kreativní dílna – v rámci tohoto oddílu Webových stránek je možné inspirovat ostatní Uživatele vkládáním návodů a obrázků výtvorů včetně popisu postupu přípravy a potřeb a diskutovat o nich;
 • Diskuze – v rámci diskuze je možné diskutovat mezi Uživateli v diskuzních kategoriích Webu o jednotlivých tematických okruzích;
 • Soutěže – Provozovatel pořádá soutěže, které se neřídí zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Soutěží se uživatelé mohou účastnit také prostřednictvím věrnostního programu. Provozovatel nenese odpovědnost za dodání výhry Uživateli.
 • Ankety – v anketách Uživatel odpovídá na jednoduché otázky souvisejícím s problematikou Webových stránek Provozovatele; výsledky anket může Provozovatel využívat ke zkvalitnění obsahu Webových stránek a může o výsledcích anket informovat obchodní partnery i veřejnost.
 • Nákup a prodej – zde se zprostředkovává prodej a nákup nového či použitého zboží mezi Prodávajícím a Nakupujícím. Provozovatel není prodejcem zboží, ani jeho kupujícím.

2.4.   Provozovatel je oprávněn odstranit jakýkoli příspěvek Uživatele bez udání důvodu.

III.   Nákup a prodej

3.1. Platební plány

3.1.1.  Provozovatel nabízí různé platební plány, podle požadovaného rozsahu užívání Webových stránek Uživatelem. Detailní platební plány jsou k dispozici na stránce platebních plánů.

3.1.2  Způsob platby

3.1.2.1.  Po odeslání objednávky platebního plánu má Prodávající možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Prodávající prostřednictvím  internet bankingu odešle platbu. Provozovatel aktivuje platební plán ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.

3.1.2.2 Citlivé vstupní údaje, které jsou zadávány do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

3.1.2.3 Souhlasem s Pravidly užívání webu dává Prodávající Provozovateli souhlas se zpracováním svých Osobních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Detailní informace k poskytnutí osobních údajů v článku V. Ochrana osobních údajů.

3.2. Komerční prodejci

3.2.1 Komerčním prodejem se rozumí prodej a nabídka nových věcí, starších věcí ve větším množství, oblečení a věcí na objednávku, vlastní výroba (např. pletení, háčkování) atd. Uživatel, který nabízí věci komerční povahy (nové věci, věci na objednávku, věci ve větším množství než obvyklém) si je vědom, že pro prodej těchto věcí může být vyžadováno vlastnictví patřičného živnostenského oprávnění.

3.2.2.  Za komerční prodejce jsou dále považováni prodávající, kteří mají vlastní e-shopy a vlastní inzertní stránky umístěné na jiných stránkách na Internetu mimo Webové stránky.

3.2.3   Provozovatel neodpovídá za splnění informačních povinností ze strany komerčních prodejců vůči Kupujícím – spotřebitelům ve smyslu § 1810 a násl. zák. č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku. Informace, které je Prodávající povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem, a které nejsou obsaženy v inzerátu, je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu jiným způsobem mimo Webové stránky.

3.3. Pravidla inzerce

3.3.1.  Na portálu je zakázáno nabízet následující zboží:

 • zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva třetích osob k duševnímu vlastnictví (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory), jakož i jiná práva třetích osob (např. právo na ochranu jména, osobnosti a projevů osobní povahy);
 • zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zejména zboží, nesplňující zákonné informační povinnosti vůči spotřebiteli;
 • zboží, u kterého byl porušen obal a mění pak dobu spotřeby, zboží po expiraci (otevřené potraviny, dětská strava, potravinové doplňky, kosmetika);
 • zboží, u kterého končí doba expirace, případně je nutno na tuto končící expiraci jasným a viditelným způsobem upozornit;
 • zboží, na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE) (Značka CE dokládá, že výrobek vyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny podle všech závazných předpisů vztahujících se k tomuto výrobku ve smyslu požadavků na bezpečnost, ochranu před nebezpečným napětím, EMC, hygienu, ochranu životního prostředí a dalších.)
 • zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, nebo jehož prostřednictvím lze přímo naplnit skutkovou podstatu některého jiného trestného činu, například obsahující dětskou pornografii nebo na ni jakýmkoli způsobem odkazující;
 • zboží erotického charakteru (např. erotické pomůcky a podobné);
 • zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních;
 • zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují
 • zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže;
 • radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví, 
 • jakékoliv chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich;
 • lidské orgány;
 • cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty;
 • zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno;
 • drogy a jiné omamné nebo psychotropní látky včetně alkoholu;
 • léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy.

3.4.2.  Je zakázáno uvádění značek zboží v rozsahu širším, než jaký je nezbytný pro identifikaci zboží a jeho vlastností (zejména nadměrné opakování názvu značky v textu inzerátu, nebo uvádění log výrobců a značek zboží v inzerátech apod.). Takové jednání může být považováno za porušení práv k ochranné známce, nebo za nekalou soutěž. Provozovatel není oprávněn takové jednání aktivně vyhledávat, ale na základě upozornění vlastníka ochranné známky je povinen inzerát neprodleně odstranit, aniž by o tom musel prodávajícího informovat. Provozovatel je nicméně oprávněn takto postupovat i v případě, že takové jednání zjistí i vlastní činností bez předchozího upozornění oprávněnou osobou.

3.4.3.  Je zakázáno zařazovat věci do neodpovídajících kategorií, než do jaké inzerované zboží patří, za účelem zvýšení počtu zobrazení. Stejně tak není povoleno nesprávně uvádět, pro koho je věc určena (dívky/ženy, chlapci/muži, všichni), uvádět klamnou velikost nebo výrobce. Takové inzeráty je Provozovatel oprávněn bez upozornění odstranit.

3.4.4.  Je zakázáno vkládat inzeráty bez zřetelné identifikace konkrétního nabízeného kusu zboží, bez jasně viditelného zobrazení jeho stavu a bez jeho popisu (např. nabídka věcí v tzv. balících, kdy je na fotografii vidět pouze velké množství jednotlivě neidentifikovatelných věcí pouze s popisem).

3.4.5.  Je zakázáno do inzerátů uvádět tzv. katalogové fotografie nezobrazující konkrétní nabízený kus zboží (tedy oficiální fotografie pořízené výrobcem nebo distributorem zboží) bez souhlasu výrobce – uvedení katalogových fotografií bez souhlasu výrobce je porušením autorských práv k těmto fotografiím. Dále je zakázáno do inzerátů uvádět jakékoli jiné fotografie, které nezobrazují konkrétní kus nabízeného zboží a jeho stav.

3.4.6.  Provozovatel je dále oprávněn odstranit všechny inzeráty, které neobsahují nabídku konkrétního identifikovatelného zboží nebo služby za konkrétní cenu. V případě opakovaného porušování tohoto pravidla je Provozovatel oprávněn omezit možnosti dispozice daného Uživatele s jeho uživatelským účtem, nebo Uživatele zablokovat.

3.4.7.   Uživatelé, kteří provozují vlastní bazary obdobného zaměření a mají zájem na Webové stránky vkládat odkazy na tyto bazary, tak mohou činit pouze po předchozí dohodě s Provozovatelem.

3.4.8.   Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán, a to bez ohledu na to, zda se jedná o dětskou pornografii, či nikoliv, včetně uvádění odkazů na umístění tohoto obsahu jinde na Internetu. Uživatelé berou na vědomí, že takový obsah, byť není svou podstatou protiprávní, je v rozporu se zaměřením portálu a je schopen poškodit dobrou pověst portálu mezi Uživateli a veřejností.

3.4.9    Je zakázáno vkládat mezi inzeráty a fotografie, včetně diskuzních fór a vzkazů, žádosti o příspěvky na různé sbírky. Všechny tyto žádosti je nutno konzultovat s Provozovatelem. Sbírky mohou být pořádány pouze s předchozím souhlasem Provozovatele. Individuální sbírky budou povoleny pouze zcela výjimečně. Uživatelé nejsou rovněž oprávněni spojovat nabídky se sbírkou financí na jakýkoli účel (např. inzerát typu "Koupí přispějete na ....").

3.4.10   Prodávající není oprávněn prostřednictvím nástrojů Webových stránek vyzývat Kupujícího (např. prostřednictvím tzv. zprávy pro Kupujícího) k obchodování mimo Webové stránky, ani po skončení nabídky.

3.4.11   Inzerované zboží se musí týkat dětského a mateřského sortimentu (např. kočárky, oblečení pro děti, knížky pro děti, oblečení pro těhotné a kojící atd.).

3.4.12   Inzeráty na použité zboží mají platnost 28 dní, zatímco inzeráty na nové zboží mají platnost neomezenou, pokud bude na každé následující období uhrazen poplatek.

IV.   Odpovědnost provozovatele

4.1.   Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných na Webových stránkách. 

4.2.   Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost příspěvků zveřejňovaných Uživateli na Webových stránkách.

4.3.   Veškeré informace na Webových stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí Provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či přesnost a za následky s tímto užitím spojených. 

4.4.   Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů z webových stránek.

4.5.   Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoli předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto pravidel.

4.6.   Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti, spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými Uživateli, ve smyslu § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. S ohledem na tuto skutečnost Provozovatel neodpovídá za jakýkoli obsah, který Uživatelé vloží na portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Provozovatel není ve smyslu § 6 zák. o některých službách informační společnosti povinen aktivně vyhledávat protiprávní obsah vložený uživateli na portál. Tato odpovědnost provozovatele nemá žádný vliv na jeho oprávnění dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou Uživateli na portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jejího protiprávního charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele nebo Webových stránek.
 
4.7.    V případě, že Provozovatel v rámci své odpovědnosti dle předchozího článku získá prokazatelně informaci o protiprávním charakteru informací uložených Uživateli na Webové stránky (zejména informaci o porušování práv k ochranným známkám, nebo o porušování autorských práv k fotografiím), odstraní tyto informace z Webových stránek bez předchozího upozornění Uživatele, o odstranění informací a o jejich důvodu není povinen Uživatele informovat. Tento postup provozovatele je výkonem jeho povinnosti dle § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a neodpovídá za škodu, vzniklou Uživatelům v této souvislosti. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel není povinen ani oprávněn vyhodnocovat míru protiprávnosti uložených informací a tuto protiprávnost posuzovat. Informace proto vždy odstraní v případě, že oznámení o protiprávním charakteru informací je dostatečně určité a nevzbuzuje pochybnosti. V případě, kdy oznámení není jednoznačné nebo posouzení protiprávnosti vyžaduje právní úsilí, které není na Provozovateli možno spravedlivě požadovat, odstraní označené informace až na základě předložení pravomocného rozhodnutí soudu nebo příslušného správního či policejního orgánu.
 
4.8.    Provozovatel neodpovídá za správnost identifikačních údajů uživatelů, včetně komerčních prodejců.
 
4.9.    Vzhledem k výše uvedeným limitům odpovědnosti a povaze Webových stránek jakožto inzertní služby není Provozovatel smluvní stranou jednotlivých kupních smluv, uzavíraných mezi Prodávajícími a Kupujícími, ani se uzavírání těchto kupních smluv žádným způsobem neúčastní. Provozovatel neodpovídá za neplnění povinností Prodávajícího z kupní smlouvy, včetně splnění informační povinnosti komerčního prodejce vůči Kupujícímu – spotřebiteli, za nedodání zboží nebo za rozpor dodaného zboží s kupní smlouvou. Veškeré reklamace a práva z odpovědnosti za vady zboží jsou kupující povinni řešit přímo s prodávajícím jakožto se smluvní stranou kupní smlouvy.
 
4.10.     Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou Uživateli v důsledku zablokování nebo zrušení Uživatelského účtu. V případě zablokování nebo zrušení účtu z důvodu porušení těchto podmínek nebo právních předpisů Uživatelem nemá Uživatel nárok na vrácení uhrazených poplatků za členství, a to ani v případě, kdy tyto poplatky nebyly ke dni zablokování nebo zrušení účtu vyčerpány. V jiných případech blokace nebo zrušení účtu mohou být uhrazené poplatky Uživateli vráceny po vzájemné dohodě s Provozovatelem, nebo je možný přenos uhrazených poplatků na jiného Uživatele.
 
4.11.     Provozovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o Uživatelích orgánům činným v trestním řízení, v případě prověřování skutečností, zda nedošlo ke spáchání trestného činu, nebo v případě probíhajícího trestního stíhání.

V.   Ochrana osobních údajů

5.1.   Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, svůj uživatelský profil, či se přihlásí prostřednictvím sociálních sítí.

5.2.   Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

5.3.   Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, kraj bydliště, jméno a datum narození dítěte, fotografie dítěte, základní údaje poskytnuté sociálními sítěmi, seznam přátel na sociálních sítích a emailová adresa účtu Uživatele na sociálních sítích a zájmy Uživatele na sociálních sítích (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

5.4.   Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem  a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, soutěží a podobně.

5.5.   Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajů.

5.6.   Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. 

5.7.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

5.8.   Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Provozovatele nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na Webových stránkách. 

5.9.   Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami, informacemi a obchodními nabídkami Provozovatele a obchodních partnerů Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v osobním profilu Uživatele. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na Webových stránkách.

5.10  Osobní údaje, které Prodávající uvede při objednání platebního plánu, slouží výhradně pro potřebu Provozovatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

VI.   Autorská práva

6.1.   Uživatel bere na vědomí, že jediným vlastníkem autorských majetkových práv k Webovým stránkám je Provozovatel. 

6.2.   Publikování, distribuce nebo jiné šíření obsahu Webových stránek nebo jejich částí je výslovně zakázáno.

6.3.   Vložením jakýchkoli příspěvků do části Webových stránek Provozovatele Uživatel stvrzuje, že:

 • zveřejněný materiál nebude obsahovat žádný obsah, který je nezákonný nebo jinak nevhodný k uveřejnění;
 • má neomezené právo poskytnout Provozovateli tyto materiály a Provozovatel může uveřejnit tyto materiály, případně k vloženým materiálům Uživatel uvede jejich zdroj;
 • poskytuje Provozovateli ke zveřejněnému materiálu bezúplatně práva k majetkovým autorským právům ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském;
 • souhlasí, že provozovatel může volně a neomezeně nakládat se zveřejněným materiálem.

6.4.   Pakliže se v budoucnu ukáže, že některé z prohlášeních Uživatele uvedené v bodě 6.3. Pravidel webu nebylo pravdivé, odpovídá Uživatel Provozovateli a třetím osobám za vzniklé škody.

VII.   Bezpečnost a registrace účtu

7.1.   Na webových stránkách je možné vytvářet osobní profil Uživatele, ve kterém Uživatel nalezne kromě vložených osobních údajů také souhrn informací o své aktivitě na Webových stránkách, bodový stav ve Věrnostním programu, pomocí osobního profilu může Uživatel komunikovat s ostatními uživateli i Provozovatelem Webových stránek apod.

7.2.   Uživatel se při užívání svého osobního profilu zavazuje dodržovat zejména tyto zásady:

 • Uživatel se při zakládání účtu zavazuje uvádět pravdivé údaje;
 • účet na webových stránkách je nepřenosný;
 • Uživatel může mít více osobních profilů;
 • Uživatel bere na vědomí, že když s tím vysloví souhlas, bude jeho profil zveřejněn na Webových stránkách;
 • Uživatel nebude zveřejňovat na webových stránkách nevhodný nebo jinak společensky škodlivý obsah;
 • V případě, že Provozovatel ve smyslu těchto podmínek zablokuje Uživatelský účet Uživatele, neznamená to zrušení zablokovaného účtu. Po odblokování účtu Provozovatelem může Uživatel používat svůj Uživatelský účet nadále;
 • Uživatel je oprávněn požádat Provozovatele o zrušení Uživatelského účtu i bez udání důvodu, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce od podání žádosti. Výpovědní lhůta se prodlužuje na 2 měsíce v případě, že se daného Uživatelského účtu týkají negativní hodnocení, nedořešené spory s jinými Uživateli nebo Provozovatelem, nebo je účet blokován z důvodu porušení pravidel. V případě že je Uživatelský účet ve smyslu tohoto článku zrušen, není již možné si založit účet nový bez předchozího souhlasu Provozovatele. Pokud bude zjištěna spojitost mezi účtem zrušeným a novým, je provozovatel oprávněn zrušit i tento nový Uživatelský účet.
 • Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn zrušit svou registraci a odstoupit tak od smlouvy o užívání Webových stránek ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení musí být učiněno e-mailem, zaslaným na kontaktní adresu Provozovatele tak, aby bylo doručeno na server příchozí elektronické pošty Provozovatele nejpozději do uplynutí 14-ti denní lhůty. Z odstoupení musí vyplývat dostatečná identifikace Uživatele a datum uzavření smlouvy o užívání Webových stránek. Odstoupí-li Uživatel platně od smlouvy, smlouva o užívání Webových stránek zaniká, přičemž Uživatel má nárok na vrácení zaplacených členských poplatků, pokud je Provozovateli před odstoupením uhradil, po odečtení poměrné části, odpovídající výši poplatků za dobu trvání smlouvy, na jejíž úhradu má nárok Provozovatel. V případě odstoupení nese Uživatel veškeré náklady s tímto spojené (zejména náklady na použití telekomunikačního zařízení a internetového připojení). 

7.3.   V případě, že Provozovatel dospěje odůvodněně k závěru, že některý příspěvek Uživatele je nevhodný, vyhrazuje si Provozovatel právo takový příspěvek odstranit, případně možnost deaktivovat účet Uživatele.

VIII.   Prohlášení a povinnosti Uživatele

8.1.   Uživatel odsouhlasením Pravidel webu prohlašuje, že 

 • je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
 • veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • se před zahájením užívání Webových stránek seznámil s  Pravidly webu, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

8.2.   Uživatel je povinen při užívání Webových stránek dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva Provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly, vloženými fotografiemi a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

 • užívat webové stránky v rozporu s těmito Pravidly webu;
 • komerčně užívat kterékoli části Webových stránek způsobem způsobilým poškodit Provozovatele;
 • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů;
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak protiprávně měnit jakoukoliv součást Webových stránek nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Webových stránek;
 • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webu Webových stránek. 

8.3.   V případě, že Uživatel vstoupí do obchodního styku s jiným Uživatelem prostřednictvím Webových stránek, zavazují se tito Uživatelé dodržovat obecně závazná pravidla poctivého obchodního styku.

IX.   Závěrečná ustanovení

9.1.   Uživatel bere na vědomí, že provoz Webových stránek se řídí právním řádem České republiky. 

9.2.   Provozovatel je oprávněn Podmínky webu kdykoli změnit. 

9.3.   Podmínky webu nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. 

9.4.   Podmínky webu byly zveřejněny dne 10. 11. 2014

Naši partneři

© 2013 - 2018 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. v pořádku více informací