Mucosolvan junior sirup

zobrazeno 1551×

Vloženo: 3. 9. 2014 10.48

Výrobce:
Boehringer Ingelheim
Doporučená maloobchodní cena:
86 Kč
Web:
http://kasel.heureka.cz/mucosolvan-junior-por-sir-1x-120-ml/
Hodnoceno:
33×
Celkové hodnocení:

MUCOSOLVAN junior

Sirup

Ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů (u dětí během 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je MUCOSOLVAN junior a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCOSOLVAN junior užívat 3. Jak se MUCOSOLVAN junior užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak MUCOSOLVAN junior uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je MUCOSOLVAN junior a k čemu se používá

Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je např. chronická bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc.

Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat bez porady s lékařem. Pacienti trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou dlouhodobě přípravek užívat jen po poradě s lékařem.

Akutní onemocnění jsou na počátku obvykle doprovázena suchým dráždivým kašlem, případně ještě pocitem pálení na hrudi u zánětu průdušek a chrapotem u zánětu hrtanu. V dalším průběhu dochází k tvorbě vazkého hlenu a postupnému vykašlávání. U chronických stavů mohou být oba druhy kašle - suchý dráždivý kašel i vlhký typ kašle s vykašláváním hlenu.

Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN junior, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

Sirup MUCOSOLVAN junior je určen především pro děti do 12 let, mohou ho však užívat i dospívající a dospělí.

Pokud se do 5 dnů (u dětí během 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCOSOLVAN junior užívat

Neužívejte MUCOSOLVAN junior

 • jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže trpíte vrozeným onemocněním, při němž nemohou být užívány některé pomocné látky tohoto přípravku (viz také bod 2 „Přípravek MUCOSOLVAN junior obsahuje sorbitol“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku MUCOSOLVAN junior se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo těžkým onemocněním jater.

Vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých a někdy i život ohrožujících reakcí jako je Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění, při kterém se odlučuje horní vrstva kůže a sliznice) a toxická epidermální nekrolýza (TEN; stav připomínající opaření, při kterém se velké plochy horní vrstvy kůže odlučují od spodních vrstev) v časové souvislosti s podáním léků usnadňujících vykašlávání, jako je např. ambroxol-hydrochlorid. Většinou je bylo možno vysvětlit závažností základního onemocnění a/nebo souběžným užíváním dalších léků. Při těchto reakcích může dojít také k zasažení očí, úst, hltanu, hrtanu nebo průdušek. Pokud se objeví nové kožní nebo slizniční poškození, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně vysadit léčbu ambroxol-hydrochloridem.

Další léčivé přípravky a MUCOSOLVAN junior

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Podávání přípravku MUCOSOLVAN junior společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách, což lze považovat za žádoucí účinek.

Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánuje otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nedoporučuje se přípravek užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících.

Jelikož je ambroxol-hydrochlorid vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby přípravek užívaly kojící matky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Na základě dat získaných po uvedení přípravku na trh, neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie hodnotící účinky na schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Přípravek MUCOSOLVAN junior obsahuje sorbitol

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 5 ml přípravku obsahuje 1,225 g sorbitolu, což představuje 7,35 g sorbitolu v maximální doporučené denní dávce (30 ml). MUCOSOLVAN junior je vhodný i pro diabetiky. 3. Jak se MUCOSOLVAN junior užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže není lékařem určeno jinak, je doporučené dávkování přípravku:

Dospělí a dospívající nad 12 let: 10 ml 3x denně

Při léčbě dětí do 12 let je doporučováno následující schéma dávkování závislé na závažnosti onemocnění:

 • Děti 6 - 12 let: 5 ml 2 - 3x denně
 • Děti 2 - 5 let: 2,5 ml 3x denně
 • Děti do 2 let: 2,5 ml 2x denně

K odměření příslušných dávek slouží přiložená odměrka.

Lahvičku otevřete stlačením uzávěru směrem dolů a jeho pootočením proti směru hodinových ručiček.

Sirup MUCOSOLVAN junior lze užívat s jídlem i bez jídla.

Pokud Vašemu dítěti nevyhovuje léková forma sirup, můžete použít MUCOSOLVAN roztok.

Délka léčby přípravkem MUCOSOLVAN junior je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Pokud se však při akutním onemocnění dýchacích cest příznaky během 5 dnů (u dětí během 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, je třeba vyhledat lékaře.

Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů.

Dlouhodobé užívání přípravku MUCOSOLVAN junior u chronických onemocnění je možné pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCOSOLVAN junior, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky přípravku MUCOSOLVAN junior v doporučených dávkách a mohou vyžadovat léčbu příznaků.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUCOSOLVAN junior

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Poté pokračujte jako dříve.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MUCOSOLVAN junior

Přípravek MUCOSOLVAN junior by měl být užíván jen v případě potřeby a jeho podávání by se mělo ukončit, pokud nastane úleva.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti:

 • Velmi časté: více než u 1 z 10 léčených pacientů
 • Časté: více než u 1 ze 100 léčených pacientů a méně než u 1 z 10 léčených pacientů
 • Méně časté: více než u 1 z 1 000 léčených pacientů a méně než u 1 ze 100 léčených pacientů
 • Vzácné: více než u 1 z 10 000 léčených pacientů a méně než u 1 z 1 000 léčených pacientů
 • Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů
 • Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Poruchy nervového systému časté: poruchy chuti

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy časté: snížená citlivost v hrdle

Gastrointestinální poruchy

 • časté: nevolnost, snížená citlivost úst a jazyka
 • méně časté: průjem, zvracení, trávicí potíže, sucho v ústech, bolesti břicha
 • není známo: sucho v hrdle

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 • vzácné: vyrážka, kopřivka
 • není známo: angioedém (rychlý otok kůže nebo sliznice, který může způsobit potíže s dýcháním), svědění

Poruchy imunitního systému není známo: přecitlivělost, anafylaktické reakce (rychle postupující život ohrožující alergické reakce) včetně anafylaktického šoku (náhlá, těžká, někdy smrtelná alergická reakce, charakterizovaná potížemi s dýcháním, oběhovým selháním a náhlým otokem).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak MUCOSOLVAN junior uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na lahvičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. 6. Obsah balení a další informace

Co MUCOSOLVAN junior obsahuje

 • Léčivou látkou je ambroxol-hydrochlorid 15 mg v 5 ml sirupu.
 • Pomocnými látkami jsou hyetelosa, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, kyselina benzoová, draselná sůl acesulfamu, aroma lesních plodů, vanilkové aroma, čištěná voda

Jak MUCOSOLVAN junior vypadá a co obsahuje toto balení

Sirup – čirý až téměř čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý mírně viskózní sirup, vůně lesních plodů v hnědé skleněné lahvičce s bílým dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem s kroužkem originality.

Velikost balení: 100 ml, 120 ml a 200 ml sirupu. Součástí balení je i přiložená odměrka s označením 1,25 ml, (2,5 a 5 ml). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce

Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims, Francie

Istituto De Angeli S.r.l., Loc. Prulli, 103/C, Regello, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.5.2014

BALENÍ 100 ml sirupu

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Produkt není dostupný na uvedené www adrese? Nechte nás to spravit.

Dílčí hodnocení: (průměr ze 33 hodnocení)

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Pro přidání vlastního hodnocení se musíte přihlásit nebo zaregistrovat

Parametry:

Na lékařský předpis
ne
Volně prodejné
ano
Pevné složení (tablety, pastilky, pilulky, bonbóny)
ne
Tekuté složení (roztok, suspense, sirup, kapky, spray)
ano
Mast
ne
Gel
ne
Obsahuje cukr
ne
100% přírodní výrobek
ne

Objevili jste chybu ve vlastnostech nebo parametrech? Upozorněte nás na ni.

Nenašli jste produkt, který jste hledali? Přidejte ho

Hodnocení (33)

Katka

Katka, 6. 12. 2014, 15.36

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

naředí hleny natolik, že se s nimi pak dítě dáví

Klady:

 • snesitelná chuť

Zápory:

 • naředí hleny natolik, že se s nimi pak dítě dáví

nancy, 15. 4. 2021, 21.52

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

evinaevina, 21. 2. 2021, 19.06

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

ppss, 2. 11. 2019, 13.08

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .
Lenka245

Lenka245, 12. 3. 2018, 21.05

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

My jsme byli spokojeni, sladká chuť a zabral :-)

Klady:

 • účinnost
 • chuť

Zápory:

 • žádné
pouzarovaj

pouzarovaj, 12. 6. 2017, 21.29

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

vše ok

Klady:

 • účinný na vlhký kašel
 • snadná aplikace

Zápory:

 • nic
NiFee

NiFee, 6. 5. 2017, 11.43

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Nepomohol vobec, doktorka nam ho stále odporuča ale nikdy nezabral. Takže tento liek už nekupujeme.

Klady:

 • -

Zápory:

 • nepomohol
patricia077

patricia077, 3. 12. 2016, 16.20

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Využívali jsme celý a bez efektu :-(

Klady:

 • chuť

Zápory:

 • účinnost

Minnie, 3. 5. 2016, 10.24

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Dceři chutná tak si ho vezme v pohodě. Hleny naředí.

Klady:

 • Chuť

Zápory:

 • Žádný

kubi, 12. 11. 2015, 9.17

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů