Drosetux sirup

zobrazeno 1670×

Vloženo: 3. 9. 2014 10.48

Výrobce:
Boiron
Doporučená maloobchodní cena:
139 Kč
Web:
https://www.lekarna.cz/drosetux-neo-sirup-150ml/?utm_source=heureka.cz&utm_medium=product&utm_campaign=heureka.cz
Hodnoceno:
Celkové hodnocení:

DROSETUX je homeopatický přípravek. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Příbalová informace Drosetux Neo sirup:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4.).
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Drosetux Neo  a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DROSETUX NEO užívat.
3. Jak se přípravek DROSETUX NEO užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek DROSETUX NEO uchovávat.
6. Obsah balení a další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek DROSETUX NEO je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVAT
Neužívejte přípravek DROSETUX NEO
jestliže jste alergický/á na zlatobýl obecný, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku DROSETUX NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte
otázky vztahující se k jeho užití.
Neužívejte přípravek DROSETUX NEO v případě produktivního kašle (vlhkého kašle) provázeného
tvorbou průduškového hlenu, neboť tento přípravek při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu a
může tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách.

Děti
Tento léčivý přípravek je určen také dětem.
U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.
Další léčivé přípravky a přípravek DROSETUX NEO
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek nesmí být užíván současně s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia).
Přípravek DROSETUX NEO s jídlem, pitím a alkoholem
Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu
jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.

Těhotenství, kojení a plodnost
Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek DROSETUX NEO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní
prostředky a obsluhovat stroje.
Přípravek DROSETUX NEO obsahuje sacharózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento léčivý přípravek užívat.

100 g sirupu obsahuje 64,14 g sacharózy.
Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 2,1 g sacharózy,
Dávka 5 ml sirupu obsahuje 4,2 g sacharózy,
Dávka 15 ml sirupu obsahuje 12,6 g sacharózy.
Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Děti mladší 5 let: 2,5 ml sirupu 3-4x denně.
Děti starší 5 let: 5 ml sirupu 3-5x denně.
Dospělí: 15 ml sirupu 2-3x denně.
Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce.
Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu
jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.
Pokud se po 3 dnech léčby nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.
Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní.

Způsob užití
Perorální podání (ústy).
Jestliže jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a), neočekávají se nežádoucí
účinky.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DROSETUX NEO
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek DROSETUX NEO nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek DROSETUX NEO obsahuje: 
Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou : Arnica montana 4 CH 0,1 g, Belladonna 4 CH 0,1 g, Cina 4 CH 0,1 g, Dactylopius coccus (Coccus cacti) 5 CH 0,1 g, Corallium rubrum 4 CH 0,1 g, Cuprum metallicum 5 CH 0,1 g, Drosera 4 CH 0,1 g, Ferrum phosphoricum 5 CH 0,1 g, Ipecacuanha (Ipeca) 4 CH 0,1 g, Solidago virga aurea 3 DH 0,1 g
Pomocnými látkami jsou:
natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy).

Jak přípravek DROSETUX NEO vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek DROSETUX NEO je ve formě sirupu (světle žlutý, čirý roztok).
Je v lahvičce o objemu 150 ml s dávkovací odměrkou. Vnějším obalem je papírová krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
Zkratky uvedené na krabičce a etiketě: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016.

Produkt není dostupný na uvedené www adrese? Nechte nás to spravit.

Dílčí hodnocení: (průměr ze 8 hodnocení)

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Pro přidání vlastního hodnocení se musíte přihlásit nebo zaregistrovat

Parametry:

Na lékařský předpis
ne
Volně prodejné
ano
Pevné složení (tablety, pastilky, pilulky, bonbóny)
ne
Tekuté složení (roztok, suspense, sirup, kapky, spray)
ano
Mast
ne
Gel
ne
Obsahuje cukr
ano
100% přírodní výrobek
ano

Objevili jste chybu ve vlastnostech nebo parametrech? Upozorněte nás na ni.

Nenašli jste produkt, který jste hledali? Přidejte ho

Hodnocení (8)

ladousek20, 17. 10. 2021, 19.45

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

doporucuji

Klady:

 • ulevi
 • pomůže

Zápory:

 • nic

nancy, 14. 4. 2021, 21.27

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

Jarka mmm, 4. 1. 2021, 20.06

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Docela fajn, jen je strašně moc sladkej...až odporně :D

Klady:

 • synkovi trochu pomohlo

Zápory:

 • strašlivě sladký

ppss, 2. 11. 2019, 13.28

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

dadinkamaminka, 13. 2. 2018, 10.50

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Nam nepomohl.

Klady:

 • Homeopatika

Zápory:

 • Neucinny

Verisek29, 14. 10. 2015, 12.21

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace
reizu

reizu, 24. 5. 2013, 16.44

Cena
Účinnost
Pohodlná aplikace
Snášenlivost dítětem
Zulinek

Zulinek, 24. 5. 2013, 8.45

Cena
Účinnost
Pohodlná aplikace
Snášenlivost dítětem

Poprvé jsem použila u 11.měsíčního miminka a zabral. Nepraktické je, že se musí spotřebovat do půl roku po otevření, ale pak jsem ho použila ještě u starší dcery také s vynikajícím účinkem.

© 2013 - 2023 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů