Bronchipret Tymián a Břečťan sirup

zobrazeno 1153×

Vloženo: 3. 9. 2014 10.48

Výrobce:
Bionorica
Doporučená maloobchodní cena:
109 Kč
Web:
http://www.lekarna.cz/bronchipret-tymian-a-brectan-sirup-1x50ml-sirup/
Hodnoceno:
12×
Celkové hodnocení:

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls152499/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Bronchipret tymián a břečťan sirup
Thymi extractum fluidum, Hederae helicis folii extractum fluidum
(Tekutý tymiánový extrakt, tekutý extrakt z břečťanového listu)
Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls14861/2007
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Bronchipret tymián a břečťan
sirup musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Bronchipret tymián a břečťan sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat
3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup uchovávat
6. Další informace
1. CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Bronchipret tymián a břečťan sirup je rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest
pro dospělé a dětí od 1 roku.
Je indikován na zlepšení příznaků při akutní bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a
onemocnění z nachlazení se zvýšenou tvorbou hlenu. Charakteristickými příznaky jsou zvýšená
frekvence kašle, potíže při vykašlávání a bolest na hrudi při kašli.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET
TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVAT
Neužívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky: na břečťan, tymián nebo jiné
hluchavkovité, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku Bronchipret tymián a
břečťan sirup.
Zvláštní opatrnosti při užívání Bronchipret tymián a břečťan sirup je zapotřebí
- když potíže přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo
krvavého hlenu, konzultujte ihned lékaře
- lék obsahuje 7 objemových % alkoholu, což je maximálně 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, ekvivalentní
8 ml piva nebo 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto by se mělo vzít v úvahu u těhotných a
kojících žen, u dětí užívajících vyšší dávky, než je doporučené, a u vysoce rizikových skupin, jako
jsou pacienti s onemocněním jater, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku. Uvedené
skupiny pacientů by měly Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat pouze po poradě s lékařem.
2/4
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Bronchipret tymián a břečťan sirup by neměl být užíván během těhotenství a kojení, protože pro toto
období nejsou k dispozici potřebné údaje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv přípravku na schopnosti řídit a obsluhovat vozidla je nepravděpodobný.
Důležité informace o některých složkách Bronchipret tymián a břečťan sirup
Lék obsahuje 7 objemových % alkoholu, což je maximálně 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, ekvivalentní jako 8
ml piva nebo 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto by se mělo vzít v úvahu u těhotných a kojících
žen, u dětí užívajících vyšší dávky než je doporučené a u vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti
s onemocněním jater, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku.
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než
začnete přípravek užívat.
Informace pro diabetiky: Jedna dávka Bronchipret tymián a břečťan sirup pro dospělého (5,4 ml)
obsahuje průměrně 0,18 chlebových jednotek.
3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVÁ
Vždy užívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Bronchipret tymián a břečťan sirup se podává 3 krát denně pomocí přiložené odměrky v dávce
odpovídající věku dle následující tabulky.
Dávka v ml (3 x denně) Celková denní dávka
Děti od 1 do 5 let 3,2 ml 9,6 ml
Děti od 6 do 11 let 4,3 ml 12,9 m
Mladiství od 12 let a
dospělí
5,4 ml 16,2 ml
Neředěný Bronchipret tymián a břečťan sirup můžete zapít tekutinou, nejlépe vodou.
Před použitím dobře protřepejte.
Doba léčby závisí na závažnosti onemocnění (viz odd. 2. Zvláštní opatrnosti při užívání Bronchipret
tymián a břečťan sirup je zapotřebí a odd. 4. Možné nežádoucí účinky).
Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a břečťan sirup, než jste měl(a)
V případě extrémního předávkování může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.
Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a břečťan sirup
3/4
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak
Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v sekci 3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Bronchipret tymián a břečťan sirup nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté (1/10)
Časté (1/100 až <1/10)
Méně časté (1/1000 až <1/100)
Vzácné (1/10000 až < 1/1000)
Velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Ve vzácných případech se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, jako například vyrážka. Dále
například dušnost, kopřivka, otok obličeje a úst a /nebo hltanu.
Ojediněle se mohou vyskytnout trávicí obtíže jako křeče, nevolnost a zvracení.
V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a břečťan
sirup znovu podáván.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v
původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců.
Bronchipret tymián a břečťan sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce
nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje
Léčivými látkami ve 100 g (odpovídá 88,5 ml) Bronchipret tymián a břečťan sirup jsou:
Thymi extractum fluidum (1 : 2 2.5) (tekutý extrakt z tymiánu) 15.0 g
(extrahováno směsí roztoku amoniaku 10% [m/m] : glycerolu 85% [m/m] : ethanolu 90% [V/V] : vody
(1:20:70:109))
Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (tekutý extrakt z listů břečťanu) 1.5 g
(extrahováno ethanolem 70% [V/V])
4/4
Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citrónové, čištěná voda, kalium sorbát, roztok
maltitolu, ethanol (součást rostlinných extraktů), roztok amoniaku 10%, glycerol 85% (součást Thymi
extractum fluidum).
Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup vypadá a co obsahuje toto balení
Bronchipret tymián a břečťan sirup je světle hnědá, čirá tekutina aromatického pachu a sladké chuti.
Je balen v lahvích o obsahu 50 ml a 100 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D 92318 Neumarkt
Německo
tel: 00490 9181 231 90
fax: 004909181 231 265
e-mail: info@bionorica.de
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel: 241 740 447
email: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26.10.2011

Produkt není dostupný na uvedené www adrese? Nechte nás to spravit.

Dílčí hodnocení: (průměr ze 12 hodnocení)

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

Pro přidání vlastního hodnocení se musíte přihlásit nebo zaregistrovat

Parametry:

Na lékařský předpis
ne
Volně prodejné
ano
Pevné složení (tablety, pastilky, pilulky, bonbóny)
ano
Tekuté složení (roztok, suspense, sirup, kapky, spray)
ano
Mast
ne
Gel
ne
Obsahuje cukr
ne
100% přírodní výrobek
ano

Objevili jste chybu ve vlastnostech nebo parametrech? Upozorněte nás na ni.

Nenašli jste produkt, který jste hledali? Přidejte ho

Hodnocení (12)

Katka

Katka, 6. 12. 2014, 15.30

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

malé balení, hned je pryč, nízká účinnost

Klady:

 • nižší cena než u ostatních přípravků na odkašlávání

Zápory:

 • malé balení, hned je pryč, nízká účinnost

ladousek20, 17. 10. 2021, 17.19

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

doporucuji

Klady:

 • pomohl nám hned

Zápory:

 • nic

nancy, 12. 4. 2021, 23.30

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

evinaevina, 21. 2. 2021, 13.34

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

ppss, 2. 11. 2019, 18.07

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

.

Klady:

 • .

Zápory:

 • .

Cherrynka, 15. 7. 2018, 16.10

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

docela pomáhá

Klady:

 • složení

Zápory:

 • nic

ivka1981, 14. 12. 2016, 14.54

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace

bylo nám doporučeno lékárnicí v lékárně, zabral nám hned, kombinace břeč´tan - tymián je osvědčená. Asi měsíc poté nám ho napsal i lékař, když děti kašlaly. U nás měl úspěch, má dobrou chuť a není plný chemie.

Klady:

 • je za přijatelnou cenu
 • děti ho dobře snášejí
 • dobrá chuť
 • je přírodní

Zápory:

 • malé balení, vystačí jen na 5 dní

kubi, 12. 11. 2015, 9.31

Cena
Účinnost
Snášenlivost dítětem
Pohodlná aplikace
micina15

micina15, 24. 5. 2013, 22.04

Cena
Účinnost
Pohodlná aplikace
Snášenlivost dítětem

Nejlepší kapky, které jsme měli na kašel.

pammo

pammo, 24. 5. 2013, 20.17

Cena
Účinnost
Pohodlná aplikace
Snášenlivost dítětem

Tymián a břečťan sirup.Vždy nám pomohl, celkem dobře i chutná. Doporučuji.

© 2013 - 2023 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. v pořádku více informací