Čertův mlýn

zobrazeno 250×

Vložil(a): MiskaTekk, 1. 8. 2017 1.33

Pod starou hutí bydlela matka s jedinou dcerou svou. Byla u nich přástka a sešlo se několik děvčat. Přichodili k nim také mládenci na posezenou a obírali se nejvíce s ostatními děvčaty; domácí dcery si nikdo nevšímal, ţe byla jiţ v letech a nebyla tak hezká. Byla velice mrzutá, ţe ta mladá chasa ji dozírala, a řekla: „Kdyby sám čert přišel, hned bych ho chtěla!“ Tu se stalo, ţe knim přišel myslivecký mládenec. Ten hned se měl k dceři domácí a otřepával jí pazdeří se zástěrky. Ona tomu byla ráda. I ptal se jí myslivecký, zdali by si ho chtěla za manţela vzíti. Děvče odpovědělo: „Milý pantáto, já se nebudu vdávať.“ Matka zatím na něj pohledla a řekla: „Pane, vy se mi jaksi nelíbíte; vyť nemáte obchodu dle našeho způsobu; pro vás nehodí se dcera má.“ – Myslivec odvětil: „Proč ne? Dcera vaše se mi líbí proto bych si ji rád vzal.“ – Matka pravila: „Dcera se vám libí, ale ona ukazuje, ţe se vy jí nelíbíte. Myslivci nemají svého domu a musejí se po světě tlouci.“ – Myslivec obrátil se k dceři a ptal se zase, zdali by si ho nevzala. – Dcera pak řekla: „Nenuťte mne, já se vdávať nebudu.“ – Myslivec ale přimlouval jí, ţe jest bohatý, ţe se u něho bude dobře míti, ţe jí zaopatří, co srdce ráčí. – Matka by se ho byla ráda zbyla a proto řekla: „Jste-li tak mocný pán, dokaţte to. Postavíte-li tamhle na tom kopci za osmačtyřicet hodin mlýn, aby se v něm mlelo, dám vám dceru svou.“ – Dcera také přisvědčila: „Ano,potom za vás půjdu!“ – Myslivec odešel. Na druhý den přišel k nim starý strýček a tomu vypravovala matka, co se jim bylo včera přihodilo, a popsala mu zevrubně myslivce. Stařeček se hned křiţoval a pravil: „Nepodívala jste se mu na nohy? Neměl-li snad koňské kopyto? Teď jiţ vím také, co jest ten starý ţebrák, který dnes od boţího rána po Bečvách chodí a všecky kohouty skupuje. Vy máte také kohouta, aţ k vám přijde, neprodávejte ho, ale schovejte ho raději pod bečku, aby vám ho nevyloudil.“ – Přišel člověk ţebrák a volal: „Máte kohouta?“– „Nemáme, zabili jsme ho, tuze nám skřekal za ušima; ale nebudeme dlouho bez něho; aţ přinesou kohouty ke kostelu na prodej, koupíme si jiného.“ Ţebrák odešel, a dcera běţela na podlahu a dala kohoutovi jíst. Kdyţ se vrátila, 4 napomínala ji matka: „Nepouštěj ho, ještě tu chodí člověk ten a nedá pokoje.“ Čas dochodil a myslivec stavěl mlýn. Matka vzala kohouta a vyhodila ho na střechu. Kohout začal zpívati. Čert právě nesl skálu, kterouţ měl řetězy opásanou na zádech; ale jak kohout zazpíval, klesla jeho moc, tak ţe s kamenem upadl a nemohl mlýna dostavěti. Skála ta zůstala pod horou leţeť aţ do dneška, a v ní jsou vytlačeny záda a řetězy, jak ji zlý duch na sobě připnutou měl. Nahoře pak jiţ byl skoro dostavěný mlýn a struhy vykopány, a u mlýna byla chalupa, v které strašilo, takţe tam ţádný člověk ani bývati ani nocovati nemohl, v létě ani v zimě. Přišel pak jednoho večera vyslouţilý voják cestou pod horou a mluvil sám k sobě: „Kde pak já hříšný tu budu nocovat? Přítele tu nemám a jísť nemám co; půjdu někam kus jídla sobě vyptat.“ Šel s Kněhyně na Záhorsko a prosil: „Buďte tak dobří a dejte mi něco jísť, a potom půjdu do chalupy nahoru, abych tam přenocoval.“ Řekl mu hospodář: „Nemoţno tam přenocovať, jest tam ukrutná hrůza!“ – Voják ale pravil: „Já se tam přece dám, ale dnes ještě ne, napřed se přichystám.“ Šel do Frenštátu, koupil si tam hromničku a přišel na třetí den zpátky. Lehl si do baráku a fajčil. Začal kouřit – plesk po dýmce, dýmka mu vypadla z úst na zem. „Ty hloupý blázne,“ zvolal, „byl jsem tolik let vojákem, a ty mi dýmku vyráţíš? Počkej, počkej, však my si trefíme.“ Rozsvítil svíčku, pomodlil se, zapálil si a kouřil. Zase plesk po dýmce! – „Počkej,“ huboval, „po třetí mi ji nevyhodíš!“ Zapálil si tabák rozţatou svíčkou a obešel do kola. Za chvíli to klepalo na dvéře, neozýval se; klepalo se po druhé; mlčel. Aţ kdyţ po třetí se zaklepalo, promluvil: „Kdo co potřebuje, ať přijde ve dne.“ Dvéře se otevřely, a vstoupil do jizby pocestný myslivec, na němţ voják koňské kopyto dobře znamenal; i ptal se ho: „Proč jste sem přišel?“ – Myslivec odpověděl: „Zabloudil jsem a chci s vámi tu přenocovať.“ – Voják vstal a řekl: „Kdyţ jsi sem přišel, přišels, ale báti se nebudeme.“ Vzal svíčku a pleskl myslivce, který hned ostal v postavě ďábla ve vší šerednosti před ním stati a mluvil: „Mohls mi toho nedělati: propusť mne, a já nechám tebe na 5 pokoji a ty mne.“ – Voják odpověděl: „Nepustím tě, aţ se mi zaváţeš, ţe kaţdého člověka necháš na pokoji, co svět světem bude.“ Ďábel se ztratil, a na stole leţel pecen chleba a hrudka sýra. Voják pravil: „Kdyţ sis to nachystal, přijď a jez!“ Potom pokapal chléb ten hromničkou a chléb i se sýrem ztratil se, a nastala bouřka ukrutná. Voják vyšel pod širé nebe, aby na něj chalupa nespadla, a nebylo mu nic. – Šel k fojtovi a vypravoval, co se mu tam přihodilo, aby tam šel a se přesvědčil, ţe tam jiţ nikdy více křiku nebude. Do roka vojáka dobře chovali a viděli, ţe jim z mlýna a z chalupy zlý duch nebude nic více škoditi.

Máte i Vy oblíbenou pohádku, o kterou se chcete podělit? Přidejte ji.

Sdílejte:   | 
0

Diskuze k této stránce (1 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Žofinka

Žofinka, 4. 2. 2019, 6.31

A opět máme co číst, ani nemusíme do knihovny:-)

© 2013 - 2019 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. v pořádku více informací