Než půjdu do školy

zobrazeno 2395×

Vložil(a): Adrianita, 29. 1. 2020 17.36

Pro mnohé prvňáčky a zejména pro jejich rodiče je zápis do školy něco vyjímečného. Jejich dítě už dávno není miminkem či batoletem, je předškolákem a brzy z něj bude malý školák. V článku o zápisu dětí do školy jsme vám shrnuly vše podstatné. Je ale třeba, aby dítě trénovalo na zápis, respektive na nástup do školy? Co vše by mělo dítě předškolního věku zvládat?

Zápis do školy rozhodně dítěti nepodávejte jako něco stresujícího, spíše to pojměte slavnostně. Můžete se i lépe obléknout a na odpoledne naplánovat třeba návštěvu cukrárny nebo dokonce nějaký výlet, pro inspiraci mrkněte do Akce s dětmi a Tipy na výlety. Jestliže dítěti něco nejde podle vašich představ, nebo například chodí na logopedii a piluje řeč, není na místě předhazovat dítěti, že to ale bude muset u zápisu umět.

Ani vy, jako rodiče, nemusíte mít obavy. Jestliže se dítěti od narození věnujete, povídáte si s nimi, pravidelně mu čtete, trávíte spolu volný čas aktivně, pak dítě vše podstatné jistě umí. Ani učitelé děti při zápisu zbytečně netrápí, jen si s nimi maximálně na 20 minut popovídají a udělají si o nich obrázek a přidají případně nějaké doporučení. Ověří si, jak je dítě komunikativní, zda se umí představit, říct, kde bydlí, dále si ověří způsob držení tužky, rozpoznávání barev a tvarů, znalost zvířátek a věcí kolem nás. Případně bude dítě vyzváno k přednesu krátké básničky nebo písničky.

Znalosti budoucího prvňáčka

Někteří rodiče se snaží děti naučit co nejvíce ještě před nástupem povinné školní docházky. Je fajn si s dětmi povídat, rozvíjet jejich zájmy, na procházkách poznávat rostliny, stromy a třeba stopy zvířat. Opravdu ale není nutné a ani žádoucí dítě učit před nástupem do školy číst, psát a počítat. Pokud dítě projeví zájem o písmena, pak jej podpořte, ale zatím jen v tiskací formě. Můžete je naučit se podepsat, trénovat počáteční písmeno slov (co začíná na M, na jaké písmeno začíná slovo PES), luštit rébusy. Vše ostatní se naučí ve škole s kvalifikovaným pedagogem. Děti učící se před nástupem do školy psanou formu písmen si mnohdy zafixují spoustu zlozvyků a špatnou techniku. Pokud si rodiče nejsou jistí správností jakékoliv problematiky, raději by se do domácí výuky pouštět neměli.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku dle doporučení MŠMT 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) sepsalo desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Tedy základní body, které by budoucí prvňáček měl zvládnout.

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze. Hrajte s dítětem míčové hry, dítě by se mělo hýbat koordinovaně a umět hodit i chytit míč, případně i kopat do míče. Dále by mělo udržet rovnováhu na jedné noze, trénujte holubičku, přechod po kladině. Umět se svléknout a obléknout už umí děti ve školce, školák si ale musí poradit i s knoflíčky a tkaničkami. Hygienické dovednosti jsou samozřejmostí - umýt si ruce po toaletě a před jídlem, správně si je usušit, utřít si zadek, spláchnout, používat kapesník a umět se vysmrkat. Dále dítě musí správně stolovat - držet správně příbor, pít ze sklenice, umět si nalít nápoj, udržet místo čisté. Také by si dítě mělo udržet pořádek ve věcech a zvládat drobné úklidové činnosti - uklidit a urovnat oblečení, uklidit hračky, odnést si talíř, utřít po sobě vylitý čaj, případně další činnosti. Jak dále rozvíjet motorické dovednosti čtěte v našich článcích.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Toto doporučení dítě zvládá, když dokáže být samostatné, zvládne odloučení od rodičů, je emočně stále bez velkých výkyvů nálad a chování, dokáže odložit své přání na později, dodržuje pravidla, je zodpovědné za své chování a vystupuje samostatně, vykomunikuje si svou potřebu a dovede sdělit svůj souhlas i nesouhlas apod.

 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Jestliže má dítě jakékoliv problémy s řečí, je nutné ji trénovat a případně navštívit logopedickou poradnu. Před nástupem do školy dítě musí dítě správně vyslovovat všechny hlásky včetně sykavek, měkčení, rotacismů. Předškolák by měl zvládat mluvit ve větách, popsat situaci, vyprávět příběh, komunikovat s ostatními a to gramaticky správně. Také by měl rozumět významu většiny slov používaných v běžné mluvě, měl by mít dostatečnou slovní zásobu, pojmenovávat a umět vysvětlit věci a jevy okolo nás. Předškolák většinou ovládá hůlkové písmo a umí se podepsat. Při rozhovoru respektuje jeho pravidla, používá neverbální komunikaci a pracuje ve skupině.

  Řečové dovednosti můžete trénovat pomocí logopedickýh říkánek, nevíte-li si rady, napište do naší poradny.

 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě má tuto dovednost, jestliže je zručné při manipulaci s předměty denní potřeby, skládá stavebnice, modeluje, tvoří, stříhá, kreslí, skládá papír, maluje, vytrhává, nalepuje, umí otáčet listy v knize, navléká korálky, výbornou alternativou jsou i zažehlovací korálky. Dítě obkresluje, vybarvuje, doplňuje detaily a pohyb v kresbě. Umí napodobit a pojmenovat základní geometrické tvary a písmena, věci skládá zpravidla zleva doprava, rozeznává levou a pravou ruku. Při psaní používá převážně pravou nebo levou ruku. Při různých činnostech kontrolujte správnou techniku stříhání a držení tužky. 

 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy​. Dítě tedy rozlišuje a porovnává podstatné znaky předmětů, jako barvy, velikost, tvary, materiál, pozadí, složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika částí. Tuto dovednost podpořte hledáním rozdílů, řazením věcí dle velikosti a skládáním puzzle. Rozlišuje různé zvuky z běžného života i zvuky hudebních nástrojů, rozpozná hlásky tvrdé a měkké, dlouhé a krátké, vytleskává slabiky, vytvoří rýmy, rozpozná základní dopravní značky, piktogramy, rozeznává různé symboly, postřehne změny v okolí či na obrázku a reaguje správně na světelné a akustické signály. Podporujte v hudbě již batolata.

 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech. Dítě má tyto dovednosti, jestliže umí označit počet, používá prsty k počítání, počítá po jedné, chápe číslovku jako vyjádření počtu (3 bonbony, 5.patro, 3. kolej apod.), vyjmenuje číselnou řadu do 10 či 20 a spočítá počet prvků alespoň do 10, porovnává 2 soubory, umí třídít např. korálky do skupin dle barvy, tvaru, velikosti. Přemýšlí nahlas a vede jednoduché úvahy, chápe pojmy jako pod, nad, uvnitř, vně, zítra, včera, později, dlouhý, krátký, těžký, lehký atd.

 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit. Dítě se dokáže soustředit na činnost minimálně 15 minut a to dokonce i na takovou, která pro něj není zcela zajímavá. Záměrně si pamatuje některé věci či události, dokáže o nich mluvit, případně je zhodnotit. Také si pamatuje říkanky a písničky. Dokáže si zapamatovat znění úkolu, soustředit se na něj a stále neodbíhat k jiným činnostem, úkol zvládne dokončit, postupovat dle pokynů a pracovat samostatně.

 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině. Tuto dovednost má dítě, když zvládá základní společenská pravidla, jako je pozdrav, poděkování, požádání, omluva. Komunikuje s dětmi i dospělými, má kamarády, nebojí se odloučení od rodičů a blízkých. Je partnerem pro hru, přizpůsobí se dané situaci či skupině, vyjednává, sdělí svůj názor, bere ohledy na druhé, umí se dělit a vnímá, co druhý potřebuje nebo co si přeje. 

 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. Že dítě splňuje tyto předpoklady poznáme dle těchto znaků: se zájmem dokáže sledovat divadelní, hudební, filmové či literární představení, zaujme ho výstava v galerii či muzeu, například fotek, obrázků, hraček, loutek, ale i návštěva zoo, botanické zahrady, farmy, dinoparku apod. Také je schopno se zúčastnit dětských a dalších kulturních akcí. Své zážitky vypráví, komentuje, dokáže sdělit, co jej zaujalo, co byl největší zážitek, ale i co jej zklamalo nebo bylo špatné. Baví ho čtení a vyprávění příběhů, má své oblíbené postavy a hrdiny, samo si hraje na oblíbenou pohádkovou postavu, ale i na obchod, školu, lékaře atd. Podporujte ho i hraním divadla od útlého věku.

 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě. Dítě se orientuje v běžném životě, pokud se vyzná doma i ve školce, případně v mateřském centru, ví kam chodí do školky, do obchodu, kde je hřiště a kam se obrátit v nouzi. Mimo to zvládá běžné činnosti, jako je drobný nákup, placení, umí si říct o to, co potřebuje, také ví, jak se chovat u lékaře, v autobuse i při setkání s cizími lidmi, zvládne vyřídit vzkaz, telefonovat, je schopno se starat o rostliny či domácí zvíře. Má znalosti z živé i neživé přírody, umí pojmenovat části těla, zná členy rodiny a ví čím se zabývají. Zná některá povolání, sporty, zná dopravní prostředky, ale má i určité znalosti o naší republice, Zemi, vesmíru. Ví, jak se chováme k životnímu prostředí, jaké je počasí. Vše s ohledem na věk dítěte. Také zná základní předpisy na silnici a ví, jak se chovat na ulici. Chová se ohleduplně a bezpečně na hřišti i kdekoliv jinde. Ví, co škodí zdraví, například kouření.

 

Zdá se, že znalostí a dovedností je celá řada a že byste celé předškolní období měli jen “šprtat”. Pravdou ale je, že spousta z výše zmíněných doporučení je běžnou součástí života. Děti se dennodenně setkávají se spoustou předmětů a situacemi, které je učí novým věcem. Veškeré výše zmíněné znalosti tak většina předškoláků ovládá s přehledem.

 

Máte nápad na téma, o kterém bychom měli napsat? Pošlete nám ho.

Sdílejte:   | 
0

Diskuze k této stránce (5 příspěvků)

Pro přidání příspěvku je nutné se přihlásit nebo zaregistrovat.

Aneta Jiřičná Bendiková, 23. 12. 2020, 17.27

seznamy jsme ani jednou nedostali.teď jsme na vesnici,tak uvidíme co nás čeká za 2 roky.

Macina Nováková, 1. 9. 2020, 23.26

Já si myslím, že suprově napsané. Náš malý právě dnes do první třídy nastoupil. Musím říct, že jsem byla docela překvapená tím, jak dobře to zvládl. Jen tak mimochodem, jestli se můžu podělit, tak tady https://www.jsme.cz/nastup-do-prvni-tridy mají skvělou kolekci článků, která se právě nástupu dětí do první třídy věnuje. Třeba to někoho bude zajímat.

Katka Alex, 25. 2. 2020, 22.42

Ještě se nás to netýká, ale vypadá to u nás nadějně

dasza, 14. 2. 2020, 11.56

Nedáváme žádný seznam.pac by do školy nemohl nikdo..páč ty dnešní dečka nezvládají nic

patricia077

patricia077, 10. 2. 2020, 16.07

Už jsme ve školce taky dostali seznam pravdou je že některé položky mne úsměvně pobavily..

© 2013 - 2024 ProMaminky.cz | design and code by Werner Dweight Solutions

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů